Een open bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid

Een organisatie met een open, sociale bedrijfscultuur die is gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid, positioneert zichzelf als een aantrekkelijke werkgever. Maar het is tegelijkertijd ook een veerkrachtige en innovatieve speler in de markt. Een open en sociale bedrijfscultuur is fundamenteel voor het succes en de duurzaamheid van een organisatie, omdat het direct invloed heeft op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, evenals op de algehele prestaties van het bedrijf.

Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Wat betekent een open, sociale bedrijfscultuur precies?

Een open, sociale bedrijfscultuur is een werkomgeving waar transparantie, communicatie, samenwerking en respect de norm zijn. In een dergelijke bedrijfscultuur voelen medewerkers zich vrij om hun ideeën en hun zorgen te uiten zonder angst voor repercussies. Vertrouwen en gelijkwaardigheid vormen zo de ruggengraat van deze bedrijfscultuur. Vertrouwen betekent dat medewerkers erop kunnen rekenen dat hun collega’s en leidinggevenden eerlijk en betrouwbaar zijn. Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen, ongeacht hun positie, wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Vertrouwen als fundament

Vertrouwen is essentieel in elke relatie en dat geldt zeker ook voor de relaties binnen een organisatie. Wanneer medewerkers hun leidinggevenden en collega’s vertrouwen, zijn ze meer geneigd om open en eerlijk te communiceren, risico’s te nemen en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Vertrouwen vermindert stress en verhoogt de tevredenheid. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en minder personeelsverloop.

Gelijkwaardigheid als drijvende kracht

Gelijkwaardigheid binnen een organisatie betekent dat iedereen gelijke kansen krijgt om bij te dragen en te groeien. Dit bevordert een gevoel van rechtvaardigheid en respect. En dit verhoogt dan weer de moraal en motivatie van de medewerkers in de organisatie. Wanneer medewerkers voelen dat ze eerlijk en gelijk worden behandeld, zijn ze meer betrokken en loyaal aan de organisatie.

Het creëren van een open, sociale bedrijfscultuur

Transparante communicatie

Transparante communicatie is de hoeksteen van een open bedrijfscultuur. Dit houdt in dat informatie vrijelijk wordt gedeeld en dat er een open dialoog is tussen alle niveaus van de organisatie.

 • Updates: Houd medewerkers op de hoogte van belangrijke beslissingen, veranderingen en prestaties van de organisatie. Dit kan via nieuwsbrieven, town hall meetings en regelmatige teamvergaderingen.
 • Bijeenkomsten: Faciliteer sessies waarin medewerkers vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen uiten zonder angst voor repercussies. Dit bevordert een bedrijfscultuur van openheid en betrokkenheid.

Bevorder empathisch leiderschap

Leiders spelen uiteraard een cruciale rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur. Empathisch leiderschap, waarbij leiders luisteren naar hun teamleden en hun perspectieven begrijpen, is essentieel.

 • Trainingen voor Leiderschap: Bied trainingen aan voor leiders en managers om hen te helpen empathische en ondersteunende leiders te worden. Bijvoorbeeld training in emotionele intelligentie, actieve luistervaardigheden en conflictbeheersing.
 • Voorbeeldgedrag: Leiders moeten de waarden van vertrouwen en gelijkwaardigheid in hun dagelijkse interacties belichamen. Dit betekent open communiceren, eerlijk handelen en respect tonen voor alle medewerkers.

Stimuleer samenwerking en teamwork

Een bedrijfscultuur waarin samenwerking voorop staat bevordert een gevoel van gemeenschap en onderlinge steun. Een organisatie kan dit bereiken door het creëren van kansen voor medewerkers om samen te werken en van elkaar te leren.

 • Teambuilding: Organiseer regelmatige teambuilding activiteiten die medewerkers de kans geven om buiten hun reguliere werkverbanden samen te werken en sterke banden te vormen.
 • Cross-functionele teams: Moedig samenwerking tussen verschillende afdelingen aan door gezamenlijke projecten en initiatieven te lanceren. Dit helpt om zogenaamde silo’s te doorbreken en een meer geïntegreerde organisatie te creëren.

Waardering en beloning

Waardering en beloning zijn krachtige middelen om een bedrijfscultuur van vertrouwen en gelijkwaardigheid te bevorderen. Door prestaties te waarderen en te belonen, laat een organisatie zien dat ze de bijdragen van haar medewerkers waardeert.

 • Waardering: Introduceer een programma dat medewerkers waardeert voor hun bijdragen aan het succes van de organisatie.
 • Gelijke kansen: Zorg ervoor dat alle medewerkers gelijke kansen krijgen voor promoties, opleidingen en andere groeimogelijkheden.

Faciliteer feedback en ontwikkeling

Een open bedrijfscultuur vereist dat medewerkers zich vrij voelen om feedback te geven en te ontvangen. Zo kun je problemen vroegtijdig identificeren en aanpakken, en het bevordert tevens een cultuur van continue verbetering.

 • Feedback: Implementeer een 360-graden feedbacksysteem waarbij medewerkers, leidinggevenden en peers feedback kunnen geven en ontvangen.
 • Ontwikkelingsprogramma: Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei, zoals trainingen, workshops en mentorprogramma’s. Zo toon je dat je je als organisatie inzet voor het succes en de ontwikkeling van je medewerkers.

Voordelen van een open, sociale bedrijfscultuur

Een organisatie die erin slaagt een open, sociale bedrijfscultuur te creëren, plukt de vruchten in termen van hogere medewerkerstevredenheid, verbeterde productiviteit en een sterkere reputatie. Medewerkers die zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zijn meer betrokken en gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Bovendien leidt een bedrijfscultuur van vertrouwen en gelijkwaardigheid tot innovatie en creativiteit, omdat medewerkers zich vrij voelen om nieuwe ideeën te verkennen en om risico’s te nemen.

Het creëren van een open, sociale bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid is niet per se gemakkelijk, maar het is wel van groot belang voor het langetermijnsucces van een organisatie. Door te investeren in transparante communicatie, empathisch leiderschap, samenwerking, erkenning en continue ontwikkeling, kun je als organisatie een omgeving creëren waarin medewerkers kunnen gedijen. Deze cultuur van vertrouwen en gelijkwaardigheid vormt de basis voor een veerkrachtige, innovatieve en succesvolle organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 28 – De organisatie heeft een open, sociale bedrijfscultuur, gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid – moeten organisaties een systematische aanpak hanteren die zowel beleid als praktijk omvat. We noemen hieronder enkele specifieke initiatieven die een organisatie kan implementeren om deze cultuur te bevorderen:

1. Bevorder transparante communicatie

Regelmatige informatievoorziening

 • Bedrijfsupdates: Houd medewerkers regelmatig op de hoogte van bedrijfsnieuws, prestaties en strategische beslissingen via nieuwsbrieven, intranet en bijeenkomsten.
 • Leiderschapscommunicatie: Zorg ervoor dat leiders en managers transparant communiceren over beslissingen en processen, en dat zij openstaan voor vragen en feedback.

Organiseer open bijeenkomsten

 • Medewerkersbijeenkomsten: Organiseer regelmatig open bijeenkomsten waar medewerkers vrijuit kunnen spreken en vragen kunnen stellen aan het management.
 • – Anonieme feedback: Stel anonieme kanalen in voor medewerkers om hun zorgen en suggesties te delen zonder angst voor repercussies.

2. Stimuleer empathisch leiderschap

Training en ontwikkeling

 • Leiderschapstraining: Bied trainingen aan die zich richten op emotionele intelligentie, actief luisteren en empathische communicatie.
 • Mentorprogramma: Stel een mentorprogramma op waarin ervaren leiders nieuwe leiders begeleiden in het ontwikkelen van empathische en ondersteunende leiderschapsvaardigheden.

Leiderschap als rolmodel

 • Voorbeeldgedrag: Leiders moeten consistent het gedrag tonen dat zij van hun teamleden verwachten, door (onder andere) eerlijk, respectvol en empathisch te communiceren.
 • Feedback van onderop: Moedig leiders aan om feedback te ontvangen van hun teams en deze feedback serieus te nemen en ernaar te handelen.

3. Creëer kansen voor samenwerking

Teambuilding

 • Evenementen: Organiseer regelmatig teambuilding activiteiten, zowel formeel (workshops, trainingen) als informeel (sociale evenementen, sportactiviteiten) om de band tussen medewerkers te versterken.
 • Projecten door de organisatie heen: Bevorder samenwerking door cross-functionele teams te vormen die werken aan gemeenschappelijke projecten en doelen.

Werkruimtes die samenwerking bevorderen

 • Open kantoorruimtes: Creëer open en flexibele werkruimtes die samenwerking en informele interactie aanmoedigen.
 • Tools voor samenwerking: Implementeer technologieën en platforms (zoals Microsoft Teams en Slack) die samenwerking vergemakkelijken, vooral voor medewerkers die op afstand werken en hybride teams.

4. Waardeer en beloon prestaties

Waardering

 • Publieke waardering: Waardeer en vier successen en prestaties van medewerkers publiekelijk tijdens teamvergaderingen of via interne communicatiekanalen.
 • Awards en bonussen: Introduceer formele beloningssystemen zoals awards en bonussen voor medewerkers die uitblinken in samenwerking, empathisch leiderschap en het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur.

Gelijke kansen

 • Objectieve beoordelingen: Zorg voor een eerlijke en transparante beoordeling die is gebaseerd op objectieve criteria en prestaties.
 • Carrière: Bied gelijke kansen voor promoties, trainingen en andere ontwikkelingsmogelijkheden aan alle medewerkers.

5. Faciliteer feedback en ontwikkeling

Feedback

 • 360-Graden Feedback: Implementeer een 360-graden feedbacksysteem waarin medewerkers, peers en leidinggevenden elkaar feedback geven en ontvangen.
 • Check-ins: Organiseer regelmatige een-op-een gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden om voortgang, doelen en eventuele zorgen te bespreken.

Professionele ontwikkeling

 • Opleidingen en workshops: Bied trainingen en workshops aan die gericht zijn op zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, zoals leiderschapstrainingen, vaardigheidstrainingen en welzijnsworkshops.
 • Coaching en mentoring: Faciliteer coaching en een mentorprogramma om medewerkers te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

6. Bevorder diversiteit en inclusie

Inclusiebeleid

 • Werving: Zorg voor een inclusieve wervingspraktijk die divers talent aantrekt en bevordert.
 • Bewustwordingstrainingen: Bied trainingen aan die zich richten op het vergroten van bewustzijn en begrip van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Inclusieve bedrijfscultuur

 • Employee Resource Groups (ERG’s): Ondersteun ERG’s die verschillende groepen medewerkers samenbrengen en hun belangen vertegenwoordigen.
 • Evenementen: Organiseer evenementen die diversiteit en culturele verschillen waarderen en erkennen.

7. Monitor en evalueer cultuurinitiatieven

Data-analyse

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Voer regelmatig enquêtes uit om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten en te monitoren.
 • Culture Audit: Voer audits uit om de effectiviteit van cultuurinitiatieven te beoordelen en gebieden voor verbetering te identificeren.

KPI’s voor cultuur

 • Meetbare doelen: Stel specifieke en meetbare doelen voor cultuurinitiatieven en houd leiders verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.
 • Continu verbeteren: Gebruik feedback en data om voortdurend verbeteringen door te voeren in cultuurinitiatieven en beleid.

Het creëren van een open, sociale bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid vereist een systematische en voortdurende inspanning. Door te investeren in transparante communicatie, empathisch leiderschap, samenwerking, erkenning, diversiteit en inclusie, en door continu feedback te verzamelen en te handelen naar de resultaten, kan een organisatie een werkomgeving bouwen waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Deze bedrijfscultuur van vertrouwen en gelijkwaardigheid is van het grootste belang voor het welzijn van medewerkers, maar zeker ook voor het succes en de duurzaamheid van de hele organisatie.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan