Medewerkers betrekken bij het beleid in organisaties

Kenmerk 14 van Mentaal Verantwoord Ondernemen onderstreept het belang van de betrokkenheid van medewerkers bij het beleid van de organisatie. Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid. Succesvolle organisaties betrekken hun medewerkers dan ook actief bij het vormgeven van beleid. Deze werkwijze bevordert een bedrijfscultuur waarin alle stemmen gehoord en gewaardeerd worden. Maar waarom is dit zo belangrijk en hoe kan een organisatie dit effectief implementeren?

Collage van vijf kantoormedewerkers in actie die allemaal wat anders doen

Het belang van betrokkenheid bij beleidsvorming

Betrokkenheid bij het beleid zorgt er niet alleen voor dat medewerkers een gevoel van medezeggenschap ervaren; het leidt ook tot betere beslissingen. Medewerkers die dagelijks met de operationele realiteit van hun werk worden geconfronteerd, hebben vaak waardevolle inzichten die kunnen helpen bij het optimaliseren van processen en het aanwijzen van zaken die kunnen worden verbeterd. Als de inzichten van medewerkers worden meegenomen in de beleidsvorming wordt het beleid rijker – er is meer informatie beschikbaar – maar ook realistischer en beter uitvoerbaar. Bovendien verhoogt het betrekken van medewerkers bij het beleid de transparantie en het vertrouwen binnen de organisatie. Dit draagt belangrijk bij aan het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur en het bevorderen van een gevoel van eigenaarschap en verbondenheid.

Hoe kunnen organisaties medewerkers betrekken bij het beleid?

  • Creëer duidelijke communicatiekanalen

Voor effectieve betrokkenheid is open en heldere communicatie essentieel. Organisaties moeten structuren opzetten die het makkelijk maken voor medewerkers om hun meningen en ideeën te delen.

  • Faciliteer participatieve besluitvormingsprocessen

Een van de meest directe manieren om medewerkers te betrekken bij het beleid is door processen te implementeren die participatie aan besluitvorming stimuleren.

  • Ontwikkel beleid dat reflecteert op feedback

Het is niet voldoende om alleen feedback te verzamelen; die feedback moet ook zichtbaar worden meegenomen in het beleid. Dit vereist dat leiders en beleidsmakers openstaan voor verandering en bereid zijn om bestaande procedures aan te passen op basis van de input van medewerkers.

  • Train leiders in inclusief leiderschap

Leiders spelen een cruciale rol in hoe het beleid wordt gevormd en uitgevoerd. Training in inclusief leiderschap, waarbij leiders zichzelf vaardigheden aanleren in het faciliteren van open discussies en het erkennen van diverse perspectieven, is een voorwaarde voor het creëren van een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich echt betrokken voelen.

  • Vier de successen van gedeelde besluitvorming

Wanneer beleid dat is ontwikkeld met input van medewerkers succesvol blijkt, vier dit dan. Dit draagt enerzijds bij aan het benadrukken van de waarde van participatieve besluitvorming, en daarnaast versterkt het het vertrouwen van medewerkers in dit proces.

Het betrekken van medewerkers bij het beleid transformeert de manier waarop beslissingen worden genomen. Daarnaast verandert het ook de dynamiek in de organisatie. Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en verantwoordelijk. Een en ander leidt tot grotere betrokkenheid en meer toewijding bij medewerkers. Voor organisaties die streven naar duurzaamheid en excellentie, is het ontwikkelen van een inclusieve benadering van beleidsvorming geen optie, maar een noodzaak.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 14 – De organisatie betrekt medewerkers bij het beleid – kan de organisatie diverse methoden toepassen om zowel de input als de betrokkenheid van medewerkers in beleidsvormingsprocessen te verzekeren. Hieronder geven we enkele concrete aanwijzingen om op deze manier betrokkenheid onder medewerkers te vergroten.

1. Richt een platform voor participatie in

Organiseer een platform waar medewerkers kunnen deelnemen aan discussies over het beleid. Dit kan door gebruik te maken van een digitaal forum of een app, of door het organiseren van ‘town hall-meetings’ of rondetafelgesprekken, waar medewerkers rechtstreeks met het management kunnen spreken. Belangrijk is dat deze platforms laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle medewerkers, ongeacht hun positie of locatie.

2. Zet comités voor beleidsvorming op

Stel commissies of werkgroepen samen die bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen binnen de organisatie. Deze groepen kunnen specifieke beleidskwesties onderzoeken, feedback verzamelen van hun respectievelijke teams en aanbevelingen doen aan het hoger management. Deze aanpak zorgt voor een breed scala aan perspectieven en bevordert de inclusiviteit in de besluitvorming.

3. Maak gebruik van enquêtes en polls

Maak regelmatig gebruik van enquêtes en polls om meningen en suggesties van medewerkers te verzamelen over specifieke (beleids)thema’s. Deze tools zijn bijzonder nuttig om een groot aantal medewerkers snel en efficiënt te bereiken. Zorg ervoor dat de resultaten van deze enquêtes worden gedeeld met de medewerkers en daadwerkelijk worden gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen.

4. Creëer feedback loops

Zorg voor duidelijke feedback loops waar medewerkers kunnen zien hoe hun input heeft geleid tot concrete beleidswijzigingen of -initiatieven. Dit kan door middel van regelmatige updates via e-mails, nieuwsbrieven of interne berichtensystemen zoals Slack die uitleggen wat er met de verzamelde feedback is gedaan.

5. Bied training en ondersteuning

Bied trainingen aan voor medewerkers om hen te leren hoe effectief deel te nemen aan beleidsvormingsprocessen. Dit kunnen trainingen zijn over effectieve communicatie, onderhandelingstechnieken of de basisprincipes van beleidsontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk om managers op te leiden in het faciliteren van deze processen en het actief zoeken naar (en waarderen) van medewerkersinput.

6. Maak participatie onderdeel van de bedrijfscultuur

Promoot een bedrijfscultuur waarin het normaal is dat medewerkers actief deelnemen aan het beleid. Dit vereist commitment van (het hoogste niveau van) het management om beleidsparticipatie niet alleen toe te staan maar ook te stimuleren als een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur.

7. Wees transparant en toegankelijk

Zorg ervoor dat alle beleidsdocumenten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor alle medewerkers. Overweeg het gebruik van heldere taal en visuele hulpmiddelen om beleidsdocumenten toegankelijker te maken.

Door deze acties door te voeren kan een organisatie een sterkere, meer inclusieve en transparante bedrijfscultuur creëren waarin meedenken over beleid door alle medewerkers normaal is. Het resultaat is dat er beter gefundeerde en effectievere beleidsmaatregelen worden getroffen die de diversiteit van ideeën en ervaringen binnen de organisatie recht doen.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan