Emotionele impact op de (her)inrichting van een organisatie

Het welzijn van werknemers staat steeds vaker voorop in het bedrijfsbeleid. En dat is prachtig. Het vierde organisatiekenmerk van Mentaal Verantwoord Ondernemen verwijst hiernaar: De organisatie heeft kennis van wat het emotioneel welbevinden van medewerkers verhoogt. Dit kenmerk gaat verder dan het aanbieden van een gezonde werkplek; het gaat om een diepgaand inzicht in de factoren die bijdragen aan het emotionele welzijn van mensen binnen een collectieve werksetting.

De impact van verandering

Of het nu gaat om fysieke herinrichting van de werkruimte, herstructurering van teams of de implementatie van nieuwe technologieën, veranderingen in organisaties kunnen een significante emotionele impact hebben op werknemers. Vaak gaat het om gevoelens van onzekerheid en angst. Het kan daarentegen ook gaan om opwinding en hoop. Zonder een zorgvuldige overweging van deze emotionele reacties kun je als organisatie te maken krijgen met verhoogde weerstand tegen verandering, verminderde betrokkenheid en zelfs verhoogd personeelsverloop.

Emotioneel intelligent leiderschap

Het leiderschap in de organisatie staat aan de basis van het opvangen en managen van emoties bij verandering. Wij spreken graag van emotioneel intelligent leiderschap. Leiders moeten getraind zijn om de tekenen van emotionele reacties op verandering te herkennen en hier adequaat op te reageren. Met het voeren van open dialogen waarbij werknemers hun zorgen en angsten kunnen uiten zet je al een grote stap richting emotioneel intelligent leiderschap. Daarnaast is het van belang om duidelijk en consistent te zijn in je communicatie over wat de veranderingen inhouden en hoe deze zullen worden uitgevoerd.

Communicatie, de basis

Effectieve communicatie is de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Zeker als het gaat om een transitie in de organisatie is effectieve communicatie van cruciaal belang. Het gaat hierbij uiteraard om het informeren van werknemers over de veranderingen, maar zeker ook om het erkennen van de emotionele aspecten ervan. Medewerkers moeten voelen dat hun gevoelens geldig zijn en dat er zorgvuldig met hen wordt omgegaan tijdens het transitieproces.

Een organisatie die dit goed doet, zal regelmatig updates verstrekken, ruimte bieden voor feedback en tevens voldoende ondersteuning bieden door middel van trainingen en resources die helpen bij het aanpassen aan de nieuwe situatie.

Ontwerpen van werkruimtes met welzijn in gedachten

Bij het fysiek herinrichten van werkruimtes moet er een focus zijn op het creëren van een omgeving die functioneel is en bevorderlijk voor het welzijn van de medewerkers. Voldoende natuurlijk licht, rustige zones voor ontspanning, of ruimtes die sociale interactie en samenwerking stimuleren zijn voorbeelden hiervan. Het doel moet zijn om een werkomgeving te ontwikkelen die zowel de fysieke als emotionele gezondheid ondersteunt.

Inclusie in het veranderingsproces

Medewerkers betrekken bij het veranderingsproces zorgt ervoor dat ze minder angst ervaren en helpt bij het opbouwen van vertrouwen. Als organisatie kun je dan denken aan workshops of brainstormsessies waar werknemers kunnen meedenken over de herinrichting binnen de organisatie of veranderingen die eraan zitten te komen. Door medewerkers een stem te geven, voelen zij zich meer betrokken en gewaardeerd. Dit leidt altijd in meer of mindere mate tot acceptatie van de transitie.

Monitoring en aanpassing

Nadat de veranderingen zijn doorgevoerd, is het belangrijk om de impact ervan op de werknemers nauwlettend te monitoren. Dit kan de organisatie doen door regelmatige enquêtes over het welzijn van medewerkers en gesprekken die peilen hoe medewerkers zich voelen en hoe effectief de nieuwe veranderingen zijn in het ondersteunen van hun werk en welzijn.

Feedback van medewerkers moet te allen tijde serieus worden genomen en worden gebruikt als basis voor verdere aanpassingen. Door dit zo te doen toont de organisatie dat het toegewijd is aan het implementeren van de veranderingen en daarnaast ook is toegewijd aan het voortdurend verbeteren van de werkervaring.

Door bewust te zijn van de emotionele impact van organisatorische herinrichting kunnen leiders een strategie ontwikkelen die zorgt voor het welzijn van hun grootste bezit, hun medewerkers. Een dergelijke benadering versterkt de mentale vitaliteit van de gehele organisatie. Deze bouwt hiermee aan een bedrijfscultuur van vertrouwen, veerkracht en toewijding aan gemeenschappelijke doelen. Een noodzaak voor duurzaam succes.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 5 van Mentaal Verantwoord Ondernemen – De organisatie is zich bewust van de emotionele impact die de (her)inrichting ervan kan hebben – zijn er verschillende acties die een organisatie kan uitzetten. Deze acties helpen bij het waarborgen dat veranderingen binnen de organisatie zowel effectief als empathisch worden doorgevoerd, met aandacht voor de emotionele reacties van de medewerkers.

1. Voorbereidende analyse en planning

  • Assessment van emotionele impact: Voordat er significante wijzigingen worden doorgevoerd, moet een organisatie een uitgebreide beoordeling uitvoeren van de potentiële emotionele impact van deze veranderingen. Dit kan door middel van enquêtes, focusgroepen of interviews met medewerkers om hun zorgen, angsten en verwachtingen te begrijpen.
  • Intelligente planning: Bij de planning van de (her)inrichting moet rekening worden gehouden met de verzamelde feedback. Plannen moeten niet alleen logistieke of financiële overwegingen weerspiegelen, maar ook een goede strategie bevatten om emotionele impact te minimaliseren en positieve betrokkenheid te bevorderen.

2. Communicatie en betrokkenheid

  • Transparante communicatie: Communiceer open en transparant over de aanstaande veranderingen. Medewerkers moeten vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van de plannen, de redenen voor de veranderingen en hoe deze veranderingen hen (mogelijk) beïnvloeden.
  • Continue dialoog: Houd een voortdurende dialoog met medewerkers gedurende het hele proces. Regelmatige updates en feedbackmomenten helpen om vertrouwen te behouden en bieden een platform voor medewerkers om hun gevoelens en zorgen uit te drukken.

3. Training en ondersteuning

  • Training voor managers: Zorg ervoor dat leidinggevenden en managers training krijgen in emotionele intelligentie, vooral in hoe ze empathisch kunnen communiceren en ondersteunen tijdens perioden van verandering.
  • Ondersteuning: Implementeer ondersteuningsstructuren, zoals coaching of workshops over stress management en aanpassing aan verandering om medewerkers te helpen de transitie zo goed mogelijk te doorstaan.

4. Implementatie en feedback

  • Gefaseerde implementatie: Voer veranderingen waar mogelijk gefaseerd in om medewerkers tijd te geven om zich aan te passen en om continue aanpassingen te maken op basis van lopende feedback.
  • Regelmatige evaluaties: Evalueer regelmatig de emotionele reacties van medewerkers op de veranderingen door middel van enquêtes en gesprekken. Gebruik deze informatie om het proces waar nodig aan te passen.

5. Bedrijfscultuur van openheid en veiligheid

  • Cultiveren van een positieve werkcultuur: Werk aan het cultiveren van een bedrijfscultuur die openheid en psychologische veiligheid waardeert. Een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om hun zorgen te uiten, draagt bij aan het verminderen van angst en het verhogen van betrokkenheid bij verandering.

Door een of meer van deze acties uit te zetten, kan een organisatie effectief het vijfde kenmerk van Mentaal Verantwoord Ondernemen aanpakken en een omgeving creëren waarin veranderingen worden doorgevoerd met volledige bewustzijn van en zorg voor de emotionele impact op haar medewerkers. Dit leidt niet alleen tot een soepeler transitieproces, maar versterkt ook de algehele organisatorische gezondheid en medewerkerstevredenheid.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MtVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Autonomie voor een bedrijfscultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Autonomie op de werkplek zorgt voor meer tevredenheid en een verhoging van de productiviteit, maar het zorgt ook voor een groter aanpassingsvermogen en innovatiekracht van de organisatie.

Lees verder

Motivatie verhogen door te begrijpen wat medewerkers drijft

Begrip van de motivatie van medewerkers is cruciaal voor het maximaliseren van de productiviteit en speelt een sleutelrol in het behouden van talent en het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur.

Lees verder
Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Een grote kans voor organisaties: bijdragen aan de samenleving

Moderne organisaties leggen steeds meer de nadruk op transparantie, verantwoording en duurzaamheid.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan