Diversiteit als ruggengraat van succesvolle organisaties

We hebben het al eerder gezegd in deze serie, innovatie en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang voor de overleving en groei van organisaties. Tijden zijn veranderd en daarmee is ook diversiteit niet langer alleen maar wenselijk; het is een fundamentele pijler van succes in bedrijven en organisaties. Het vermogen van een organisatie om menselijke diversiteit te omarmen, kan de doorslag geven tussen een bedrijf dat bloeit en een dat worstelt om relevant te blijven. Menselijke diversiteit is een essentieel onderdeel van een vooruitstrevende en duurzame bedrijfsstrategie.

De betekenis van diversiteit

Diversiteit in de context van een organisatie verwijst naar de aanwezigheid van verschillende perspectieven, achtergronden, ervaringen en denkstijlen binnen het personeelsbestand. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verschillen in ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, culturele achtergrond en fysieke capaciteiten. Deze verscheidenheid verrijkt de organisatie door een breed scala aan ideeën, oplossingen en benaderingen aan te dragen.

Als je als organisatie diversiteit omarmt, creëer je een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Dit leidt tot een hogere werknemerstevredenheid, betere samenwerking en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten. Het waarderen van diversiteit is niet alleen een morele en ethische verplichting, maar dus ook een strategisch voordeel dat innovatie en concurrentiekracht bevordert.

Strategieën voor het waarderen van diversiteit

1. Beleid en Praktijken die Diversiteit Ondersteunen

Een effectief diversiteitsbeleid begint uiteraard bij de top van de organisatie en moet doordringen in alle lagen. Hierbij gaat het onder andere om het opstellen en implementeren van inclusieve beleidsmaatregelen die de werving, bevordering en ontwikkeling van diverse talenten ondersteunen. Specifieke acties kunnen onder meer bestaan uit:

 • Inclusieve wervingsprocessen: Zorg ervoor dat de wervings- en selectieprocessen vooroordelen verminderen door gebruik te maken van diverse wervingspanels en het creëren van genderneutrale vacatureteksten.
 • Diversiteitstrainingen: Bied trainingen aan om bewustzijn en begrip van diversiteits- en inclusiekwesties in de organisatie te vergroten.

2. Inclusieve bedrijfscultuur

Diversiteit waarderen betekent ook een inclusieve bedrijfscultuur bevorderen waar iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. Dit kan bereikt worden door:

 • Open communicatie: Stimuleer open en eerlijke communicatie waarbij alle medewerkers de ruimte krijgen om hun ideeën en zorgen te uiten.
 • Veilige ruimtes: Creëer veilige ruimtes waar medewerkers kunnen discussiëren en ervaringen kunnen delen zonder angst voor repercussies.

3. Leiderschap en verantwoording

Leiders spelen een cruciale rol in het waarderen van diversiteit binnen een organisatie. Hierbij gaat het om:

 • Voorbeeldgedrag: Leiders moeten diversiteit omarmen en demonstreren door hun eigen gedrag en beslissingen.
 • Doelen stellen: Stel doelen voor diversiteit en inclusie, en houd leiders verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.

Voordelen van een menselijk diverse organisatie

 • Innovatie en creativiteit

Diversiteit brengt een breed scala aan perspectieven en ideeën met zich mee. Dit leidt al snel tot meer innovatie en creativiteit. Wanneer mensen met verschillende achtergronden samenwerken, ontstaan er nieuwe inzichten en oplossingen die anders wellicht niet zouden zijn overwogen.

 • Betere probleemoplossing

Een diverse groep mensen brengt verschillende manieren van denken en dus ook verschillende manieren voor het oplossen van problemen met zich mee. Dit leidt tot betere besluitvorming en effectievere probleemoplossing doordat er meerdere invalshoeken worden overwogen.

 • Meer tevredenheid en minder verloop onder werknemers

Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zijn ze meer tevreden met hun werk en meer betrokken bij de organisatie. Dit vermindert verloop en verbetert de algehele moraal.

 • Bredere afzetmarkt

Diversiteit binnen een organisatie kan ook de toegang tot verschillende markten verbeteren. Medewerkers die verschillende talen spreken en culturele inzichten hebben, kunnen de organisatie helpen om nieuwe markten te betreden en beter te begrijpen wat klanten nodig hebben.

Uitdagingen bij diversiteit

Hoewel het waarderen van diversiteit tal van voordelen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het vereist inzet en inspanning om een bedrijfscultuur van diversiteit en inclusie te creëren en te behouden. Dit betekent dat er soms moeilijke gesprekken moeten worden gevoerd en dat er weerstand kan zijn die moet worden overwonnen. Maar de inspanningen zijn de moeite waard gezien de positieve impact op zowel de medewerkers als de organisatie.

Het waarderen van menselijke diversiteit is niet alleen een morele verplichting, maar ook een strategische noodzaak voor moderne organisaties. Door diversiteit te omarmen en te bevorderen, kun je als bedrijf profiteren van een rijkdom aan ideeën, verbeterde samenwerking en een sterkere marktpositie. Het creëren van een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, leidt tot hogere tevredenheid, innovatie en succes.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 25 – De organisatie waardeert menselijke diversiteit – dien je als organisatie een gestructureerde, holistische benadering te hanteren die diversiteit en inclusie actief bevordert. Om je alvast een zetje in de goede richting te geven, geven we je enkele specifieke acties die je kunt uitzetten.

1. Ontwikkel en implementeer een diversiteitsbeleid

Formuleer duidelijk beleid

 • Diversiteitsverklaring: Stel een heldere en krachtige diversiteitsverklaring op die de toewijding van de organisatie aan diversiteit en inclusie weerspiegelt. Deze verklaring moet de waarden en normen van de organisatie benadrukken en concrete doelen en acties beschrijven.
 • Inclusieve beleidsteksten: Zorg ervoor dat alle beleidsdocumenten inclusieve taal gebruiken en expliciet verwijzen naar het bevorderen van diversiteit.

Communiceer het beleid

 • Interne communicatie: Communiceer het diversiteitsbeleid duidelijk naar alle medewerkers via interne kanalen, zoals intranet, nieuwsbrieven en tijdens teamvergaderingen.
 • Externe communicatie: Deel het diversiteitsbeleid ook extern via de website, sociale media en in wervingscampagnes om te laten zien dat de organisatie zich inzet voor inclusie.

2. Bevorder inclusieve wervings- en selectieprocessen

Objectieve wervingsmethoden

 • Anoniem solliciteren: Voer anonieme sollicitatieprocedures in waarbij persoonlijke gegevens die kunnen leiden tot vooroordelen worden weggelaten.
 • Diversiteit in wervingspanels: Zorg ervoor dat wervingspanels divers zijn samengesteld om een breed scala aan perspectieven te waarborgen tijdens het selectieproces.

Outreach en recruitment

 • Diversiteitsnetwerken: Werk samen met diverse wervingsbureaus, universiteiten en netwerken om een breed scala aan kandidaten aan te trekken.
 • Inclusieve vacatureteksten: Gebruik genderneutrale en inclusieve taal in vacatureteksten om een diverse groep sollicitanten aan te trekken.

3. Investeer in training en ontwikkeling

Diversiteitstraining

 • Bewustwording en sensitiviteit: Bied trainingen aan over diversiteit, inclusie en culturele sensitiviteit om bewustzijn te creëren en vooroordelen te verminderen.
 • Leiderschapstraining: Leid managers en leidinggevenden op in inclusief leiderschap, zodat zij diversiteit effectief kunnen ondersteunen en bevorderen in hun teams.

Loopbaanontwikkeling

 • Mentorshap programma: Stel een programma voor mentorschap in die diverse medewerkers koppelen aan ervaren mentoren om hun loopbaanontwikkeling te ondersteunen.
 • Opleidingsmogelijkheden: Bied gelijke toegang tot opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers, met specifieke programma’s om ondervertegenwoordigde groepen te ondersteunen.

4. Creëer een inclusieve bedrijfscultuur

Interne netwerken

 • Employee Resource Groups (ERG’s): Stimuleer de oprichting van ERG’s die medewerkers met gemeenschappelijke achtergronden en interesses samenbrengen en ondersteunen.
 • Inclusieve evenementen: Organiseer regelmatige evenementen en vieringen van diverse culturen, achtergronden en feestdagen om een gevoel van gemeenschap en waardering te bevorderen.

Open communicatie

 • Feedback: Implementeer anonieme feedback waarmee medewerkers zorgen over inclusie kunnen uiten zonder angst voor repercussies.
 • Dialoog: Organiseer regelmatige sessies waarin diversiteit en inclusie actief worden besproken.

5. Monitor en evalueer vooruitgang

Data-analyse

 • Demografische gegevens: Verzamel en analyseer demografische gegevens van het personeelsbestand om te begrijpen waar de organisatie staat en waar verbetering nodig is.
 • Voortgangsrapporten: Stel regelmatige voortgangsrapporten op over diversiteit en inclusie en deel deze met alle belanghebbenden.

Doelstellingen en verantwoording

 • Meetbare doelen: Stel concrete en meetbare doelen voor diversiteit en inclusie en houd het leiderschap verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.
 • Evaluaties: Voer regelmatig evaluaties uit om te beoordelen hoe goed de organisatie het diversiteitsbeleid implementeert en waar verbeteringen nodig zijn. Gebruik de feedback van deze evaluaties om strategieën aan te passen en te verbeteren.

6. Waardering en beloning

Waardering van initiatieven

 • Awards en onderscheidingen: Introduceer awards en onderscheidingen voor teams of individuen die uitblinken in het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie.
 • Publieke erkenning: Gebruik interne communicatiekanalen om successen en initiatieven op het gebied van diversiteit te vieren en zichtbaar te maken voor de hele organisatie.

Beloning

 • Inclusieve doelstellingen: Integreer inclusieve doelstellingen in prestatiebeoordeling, zodat medewerkers en leidinggevenden worden aangemoedigd en beloond voor hun inspanningen om een inclusieve werkcultuur te bevorderen.

7. Externe partnerschappen en betrokkenheid bij de gemeenschap

Samenwerking met diverse organisaties

 • Partnerschappen: Werk samen met diverse organisaties en netwerken om ‘best practices’ te delen en te leren van andere organisaties die succesvol zijn in het bevorderen van diversiteit.
 • ‘Community outreach’: Betrek de organisatie bij gemeenschapsinitiatieven die diversiteit en inclusie bevorderen, zoals het sponsoren van evenementen, vrijwilligerswerk en het ondersteunen van educatieve programma’s.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Corporate Social Responsibility (CSR): Integreer diversiteit en inclusie in de bredere CSR-strategie van de organisatie om een positieve impact op de gemeenschap te maken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf te versterken.

Het concreet werken aan het waarderen van menselijke diversiteit vereist een systematische en integrale aanpak die begint bij het leiderschap en doordringt tot alle niveaus van de organisatie. Door duidelijke beleidsmaatregelen te ontwikkelen, trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden, een inclusieve cultuur te creëren, voortgang te monitoren, en erkenning en beloning te implementeren, kan een organisatie een omgeving bouwen waarin diversiteit wordt omarmd en gewaardeerd. Deze inspanningen zullen niet alleen leiden tot een meer betrokken en tevreden personeelsbestand, maar ook tot innovatieve ideeën, verbeterde samenwerking en uiteindelijk tot een sterker, veerkrachtiger en succesvoller bedrijf.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Succesvol met een bedrijfscultuur van samenwerken en behulpzaamheid

Een organisatie die een bedrijfscultuur van samenwerking en behulpzaamheid omarmt, is een sterkere, meer veerkrachtige en innovatievere organisatie.

Lees verder

Bevorder het gesprek tussen medewerkers met verschillende achtergronden

Diversiteit binnen een organisatie is meer dan alleen een variëteit aan demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergronden. Het gaat ook over verschillende perspectieven en levenservaringen.

Lees verder
Collega's die naar een tafel lopen en elkaar ontmoeten

Plekken en initiatieven voor samenzijn binnen de organisatie

De werkplek is een ontmoetingsplek geworden. Het is belangrijk dat organisaties dat zien en erkennen, en ruimte maken voor samenzijn.

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan