Een bedrijfscultuur gericht op kennisontwikkeling leidt tot succes in organisaties

Kennisontwikkeling is een uitermate belangrijke factor voor het succes en de groei van organisaties. Een bedrijfscultuur die gericht is op het voortdurend uitbreiden van kennis en vaardigheden helpt bedrijven en organisaties om bij te blijven met veranderingen in de markt, én om te floreren. Een organisatie die kennisontwikkeling centraal stelt, investeert in een gouden toekomst voor zichzelf onder andere door versterking van haar concurrentiepositie.

Medewerkers komen bij elkaar rondom een vergadertafel

Wat betekent kennisontwikkeling?

Kennisontwikkeling binnen een organisatie houdt de aanwezigheid in van een systematische en voortdurende inspanning om het niveau van kennis en vaardigheden van medewerkers te verhogen. Dus hierbij gaat het niet alleen om het aanbieden van trainingen, maar om een samenhangende strategie die het verwerven van kennis en vaardigheden en het delen en toepassen van kennis integreert in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Bevorderen van leren

Kennisontwikkeling begint met een focus op leren. Dit betekent dat je als organisatie kansen biedt aan je medewerkers voor formeel en informeel leren. Hierbij gaat het uiteraard om gestructureerde cursussen en opleidingen, maar ook om informele kennisuitwisseling en coaching. Het doel is om medewerkers voortdurend in staat te stellen nieuwe kennis te verwerven en toe te passen in hun werk.

Faciliteren van kennisdeling

Een bedrijfscultuur die is gericht op kennisontwikkeling stimuleert medewerkers om kennis te delen met hun collega’s. Zo bevorder je een omgeving van samenwerking waar informatie vrij rondgaat, waardoor iedereen toegang heeft tot de kennis die nodig is om effectief te presteren en bij te dragen aan de organisatie.

Toepassen van kennis

Kennisontwikkeling is pas echt effectief als de verworven kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Medewerkers moeten dus de ruimte en de middelen tot hun beschikking hebben om nieuwe ideeën en vaardigheden toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Door dit goed te organiseren werk je gestructureerd aan voortdurende verbetering en innovatie.

Strategieën voor het bevorderen van kennisontwikkeling

Een leerrijke omgeving creëren

Een leerrijke omgeving is essentieel voor kennisontwikkeling. Dit houdt in dat jouw organisatie actief en laagdrempelig diverse opties aanbiedt voor leren en groeien, en dat faciliteert.

 • Integreer leren in de dagelijkse bedrijfsvoering door regelmatig trainingssessies, workshops en webinars aan te bieden. Zorg ervoor dat leren niet iets is wat alleen gebeurt tijdens formele evenementen, maar dat het een continu proces is dat verweven is met het dagelijkse werk.
 • Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot relevante leermiddelen, zoals een online leerplatform, boeken en onderzoeksrapporten. Dit stelt hen in staat om hun kennis op eigen initiatief uit te breiden.

Kennisdeling stimuleren

Kennisdeling is een basaal aspect van kennisontwikkeling. Kennisdeling bevordert samenwerking en zorgt ervoor dat kennis niet in silo’s blijft, maar toegankelijk is voor de hele organisatie.

 • Faciliteer de mogelijkheid tot netwerken en samenwerkingsprojecten waar medewerkers ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
 • Moedig medewerkers aan om hun kennis en ervaringen te delen door presentaties te geven. Zo werk je aan interne kennisoverdracht en tevens aan het opbouwen van presentatievaardigheden en zelfvertrouwen bij medewerkers en teams.

Nieuwe kennis toepassen

Het is van essentieel belang dat nieuwe kennis actief wordt toegepast om effectief te zijn. Als organisatie dien je dus een omgeving te creëren waarin experimenteren en innoveren worden aangemoedigd.

 • Moedig medewerkers aan om nieuwe ideeën uit te proberen door innovatieve projecten te initiëren. Geef hen de ruimte en de middelen om hun ideeën te testen en toe te passen.
 • Zorg voor feedbackmechanismen waarmee het mogelijk wordt voor medewerkers om nieuwe kennis te evalueren, om te ontdekken hoe het wordt toegepast en wat de impact ervan is. Feedback zorgt ervoor dat ideeën kunnen worden verfijnd en toekomstige toepassingen worden verbeterd.

Voordelen van een bedrijfscultuur van kennisontwikkeling

 • Verhoogde innovatie

Een bedrijfscultuur die kennisontwikkeling ondersteunt en (liever nog) voorop stelt, bevordert innovatie doordat medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te verkennen en toe te passen. Dit leidt tot een continue stroom van verbeteringen en nieuwe oplossingen die de organisatie concurrerend houden.

 • Betere aanpassing aan verandering

Kennisontwikkeling ondersteunt organisaties in een snel veranderende markt om flexibel te blijven en zich snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen. Medewerkers zijn door een toevloed aan kennis beter uitgerust om met veranderingen om te gaan en kunnen effectiever reageren op nieuwe situaties.

 • Hogere medewerkerstevredenheid

Medewerkers die de kans krijgen om te leren en te groeien, voelen zich meer betrokken en gemotiveerd. Dit verhoogt hun tevredenheid en loyaliteit aan de organisatie. En dit leidt vervolgens weer tot behoud van talent en betere prestaties in het algemeen.

Kennisontwikkeling is kortom een fundamenteel onderdeel van een succesvolle en toekomstgerichte organisatie. Door een bedrijfscultuur te creëren die gericht is op voortdurend leren, kennisdeling en toepassing, kun je als organisatie je eigen groei en aanpassingsvermogen sterk verbeteren, en tevens de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers flink verhogen. Dit alles leidt tot een robuustere organisatie die beter is voorbereid op de uitdagingen en kansen van morgen. Investeren in kennisontwikkeling is daarmee een investering in een duurzame toekomst.

Acties voor Mentaal Verantwoord Ondernemen

Om concreet te werken aan kenmerk 40 – De organisatie heeft een bedrijfscultuur gericht op kennisontwikkeling – moet een organisatie acties uitzetten die het voortdurend leren, delen en toepassen van kennis bevorderen.

1. Ontwikkel en ondersteun leren op de werkplek

Formeel leren

 • Bied een breed – zo breed mogelijk – scala aan trainingen en cursussen aan die gericht zijn op zowel technische vaardigheden als soft skills. Dit kunnen incompany trainingen zijn, maar ook online cursussen via online leerplatformen.
 • Moedig medewerkers aan om certificaten te behalen in hun vakgebied door de kosten van cursussen te dekken of door tijd vrij te maken in hun werkrooster voor studie.

Informeel leren

 • Introduceer een mentorprogramma waarbij ervaren medewerkers nieuwe medewerkers begeleiden en ondersteunen. Dit bevordert kennisoverdracht en daarnaast ook persoonlijke ontwikkeling.
 • Stimuleer ‘on-the-job training’ waar medewerkers leren door te doen, waarbij ze ondersteund worden door ervaren collega’s die hen coachen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

2. Faciliteer kennisdeling binnen de organisatie

Kennisdeling initiatieven

 • Zet een centraal digitaal platform op, zoals een kennisbank of intranet, waar medewerkers documenten, rapporten en best practices kunnen delen en raadplegen.
 • Organiseer regelmatig een netwerkevenement, waar medewerkers hun kennis en ervaringen kunnen delen met collega’s.

Cross-functionele samenwerking

 • Vorm projectgroepen waarin medewerkers uit verschillende afdelingen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Dit bevordert de uitwisseling van kennis en vaardigheden over verschillende domeinen.
 • Creëer ‘communities of practice’ waarin medewerkers met vergelijkbare interesses of expertisegebieden regelmatig samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

3. Stimuleer toepassing van nieuwe kennis

Innovatie en experiment

 • Richt een innovatielab op waar medewerkers nieuwe ideeën en methoden kunnen testen en experimenteren zonder de angst te hebben om fouten te maken. Geef hen toegang tot de nodige middelen en technologieën om hun concepten te verkennen.
 • Moedig medewerkers aan om pilotprojecten te initiëren waarin nieuwe kennis en vaardigheden worden toegepast. Evalueer deze projecten regelmatig en deel de resultaten met de rest van de organisatie.

Feedback

 • Voer regelmatig een evaluatie uit van hoe nieuwe kennis wordt toegepast binnen de organisatie. Gebruik de feedback om de implementatieprocessen te verbeteren en successen te vieren.

4. Creëer een bedrijfscultuur die leren en ontwikkelen waardeert

Leiderschapsondersteuning

 • Zorg dat leiders getraind zijn in het bevorderen van een leergerichte bedrijfscultuur. Leiders moeten leren hoe ze leren en ontwikkeling kunnen ondersteunen en integreren in hun managementstijl.
 • Leiders moeten zelf het goede voorbeeld geven door zelf voortdurend te leren en open te staan voor nieuwe kennis. Zij zouden dit zichtbaar toe moeten passen in hun werk.

Waardering en beloning

 • Ontwikkel een systeem dat medewerkers waardeert en beloont voor hun inzet in de ontwikkeling van hun kennis. Dit kan door formele waardering in teamvergaderingen, awards voor innovaties of door bonussen voor behaalde certificeringen.
 • Maak van kennisontwikkeling een integraal onderdeel van carrièreontwikkeling binnen de organisatie. Laat zien dat leren en groeien leidt tot promotiekansen en nieuwe verantwoordelijkheden.

5. Zorg voor toegang tot externe bronnen

Externe partnerschappen

 • Werk samen met universiteiten, hogescholen en opleidingsinstituten om toegang te krijgen tot nieuwe onderzoeken, gastcolleges en studentenprojecten die relevant zijn voor de organisatie.
 • Moedig medewerkers aan om lid te worden van professionele netwerken en vakverenigingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Conferenties en seminars

 • Moedig deelname aan relevante conferenties en seminars aan. Dit stelt medewerkers in staat om kennis te delen, te leren van anderen en hun professionele netwerken uit te breiden.
 • Zorg ervoor dat medewerkers die conferenties of seminars bijwonen hun opgedane kennis en inzichten delen met hun collega’s via interne presentaties.

Kennisontwikkeling is uitermate relevant voor elke moderne organisatie die blijvend wil groeien en bloeien. Door onder meer bovenstaande acties te implementeren, kun je als organisatie vrij eenvoudig een bedrijfscultuur creëren die sterk gericht is op kennisontwikkeling. Dit bevordert uiteraard het individuele leren en de groei van medewerkers, maar draagt ook in hoge mate bij aan de algehele wendbaarheid en innovatiekracht van je organisatie. Kennisontwikkeling dient een doorlopend proces te zijn dat wordt ondersteund door het leiderschap, formele structuren en een bedrijfscultuur die leren waardeert en stimuleert.

NewDayPeople vergroot mentale kracht in organisaties

Elke organisatie in Nederland heeft in meer of mindere mate moeite hebben met het versterken van haar mentale kracht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen van burn-out en de stress gerelateerde problematiek en mentale klachten waar veel medewerkers mee worstelen. Bedrijven en organisaties weten vaak niet waar te beginnen of zijn niet in staat om een goede strategie voor ‘Mentaal Verantwoord Ondernemen’ (MTVO) op te zetten. Niet zo gek, want ze hebben wel wat anders te doen. NewDayPeople is erin gespecialiseerd. Het is onze missie om mentale kracht in organisaties te vergroten. Daarbij nemen wij jouw organisatie bij de hand. Lees het manifest dat we hebben geschreven en je weet waar wij voor staan. Wil jij dat we je helpen bij Mentaal Verantwoord Ondernemen? Neem contact met ons op via het formulier aan de onderzijde van deze pagina. Dan gaat de bal vanzelf rollen.

Serie over Mentaal Verantwoord Ondernemen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van 56 over de organisatiekenmerken van MTVO, Mentaal Verantwoord Ondernemen. Op onze website vind je een overzicht van alle kenmerken waar je aan kunt werken om mentale kracht te vergroten in je bedrijf of organisatie. Elk bedrijf, van groot tot klein, kan mentale kracht ontwikkelen en vergroten. Ga er nu mee aan de slag.

Meer lezen

Medewerkers in een video-call

Waardeer elke prestatie in de organisatie, van groot tot klein

Als organisatie doe je er goed aan om successen te vieren; je bevordert daarmee een positieve bedrijfscultuur en motiveert je medewerkers ermee.

Lees verder

Initiatief en doorzettingsvermogen in organisaties

Initiatief en doorzettingsvermogen vormen de basis voor het vermogen van een organisatie om kansen te grijpen, uitdagingen aan te kunnen en voortdurend te streven naar verbetering.

Lees verder
Een vrouwelijke en een mannelijke collega zien elkaar van een afstand

Help medewerkers uiting te geven aan hun eigen betekenis

Medewerkers zoeken steeds meer naar zin en voldoening in hun werk. Zeker de jongere generatie vindt dat heel belangrijk. Maar hoe kunnen ze uiting geven aan betekenis?

Lees verder

Meer informatie over een zakelijke workshop?

Neem contact op met onze accountmanager. Hij kan je alles vertellen over onze workshops en helpt je graag.

Arjen Hartsema
Account manager
0641856468

"*" geeft vereiste velden aan